သင်လက်ရှိနေထိုင်ရာ နိုင်ငံကိုရွေးပါ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
————————–
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်
သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဖြည့်သွင်းရန်ပုံစံ
[ နည်းဥပဒေ ၅၆ (က) နှင့် ၅၇ (က) ]

သင်လက်ရှိနေထိုင်ရာ နိုင်ငံကိုရွေးပါ။
Please select your current country of residence.